yuu.kr

JOIN | ID/PASS-- Today Visit --

 

여행-맛-고전 작성일 : 18-10-11 11:39

일본이 없애려고 했던 한국 토종 벼
 글쓴이 : 我詩我
조회 : 17   추천 : 0  
 

일본이 없애려고 했던 한국 토종 벼

 

 

1_001.jpg
1_002.jpg
1_003.jpg
1_004.jpg
2_001.jpg
2_002.jpg
2_003.jpg
2_004.jpg
2_005.jpg
2_006.jpg
2_007.jpg
2_008.jpg
2_009.jpg
2_010.jpg
2_011.jpg
2_012.jpg
2_013.jpg
3_001.jpg
3_002.jpg
3_003.jpg
3_004.jpg
3_005.jpg
3_006.jpg
3_007.jpg
3_008.jpg
3_009.jpg
3_010.jpg
3_011.jpg
3_012.jpg
3_013.jpg
4_001.jpg
4_002.jpg
4_003.jpg
4_004.jpg

1450종에 달하는 토종벼를 말살 
전국 팔도에 12만개의 주막 
주막마다 술맛이 전부 달랐다고 
이걸 전부 말살시키려한 왜구들

 
<< 이전글   다음글 >>  
목록